Ga verder naar de inhoud

Visie inclusie en diversiteit

Bij De Aanstokerij willen we werken aan een inclusievere samenleving en dus ook aan een inclusievere werking. In onze visie over inclusie en diversiteit kan je meer lezen over hoe we dit engagement inzetten.

We gaan voor diversiteit!

Bij De Aanstokerij willen we kinderen, jongeren en volwassenen in beweging zetten via spel, omdat spel een uitgelezen manier is om te leren over maatschappelijke kwesties en om het beste in jezelf en je groep te ontdekken. Wij dragen dus een maatschappelijke opdracht uit in de samenleving. Vanuit onze missie willen we iedereen aanzetten tot een positieve en actieve bijdrage aan de eigen persoonlijke ontwikkeling én aan de maatschappij. Daarom werken we rond thema’s die reflectie over en actie voor diversiteit aanmoedigen: omstandershouding bij grensoverschrijdend gedrag, empathie voor mikpunten van racisme, verbindende communicatie …

We merken ook dat spel een methode is die mensen bij elkaar brengt waarbij we wij-zij-denken kunnen overstijgen. Spel kan een veilige context zijn waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en tot uitwisseling kan komen met elkaar. Hoe meer diversiteit er is in de spelersgroep, op hoe meer verschillende vlakken, hoe rijker de speel- en leerervaring kan worden. Zo werken we ook op deze manier aan een inclusievere samenleving.

Met het oog op onze maatschappelijke opdracht zetten wij hier onze schouders onder op een manier die mensenrechten mee waarmaakt: de rechten van iedereen die samen De Aanstokerij vormt – collega’s, stagiairs, (beleids)vrijwilligers – én de rechten van iedereen die met ons aanbod aan de slag gaat – spelers, partnerorganisaties, klanten.

Hierbinnen past onze visie rond inclusie en diversiteit. Want iedereen heeft het recht om zonder discriminatie behandeld te worden, ongeacht of ze tot een bepaalde groep behoren (of zo gezien worden) of niet. Daarbij hebben we in het bijzonder oog voor personen uit groepen die in onze samenleving globaal gezien een groter risico lopen om gediscrimineerd te worden, omdat ze jong, oud, vrouw, non-binair, queer, gekleurd, anderstalig, kortgeschoold, met beperking/handicap, levend in armoede, … zijn. Omdat wij als De Aanstokerij mee willen zorgen voor minder discriminatie en dus meer gelijkheid, gaan we voor een zo inclusief mogelijke aanpak en zoveel mogelijk diversiteit!

In het kader van deze visie betekent ‘inclusie’ dat we proberen om alles wat we doen van bij het begin zo universeel mogelijk aan te pakken, zodat we niemand (bewust of onbewust) uitsluiten. ‘Diversiteit’ slaat op de mix van verschillen tussen mensen, op verschillende vlakken. Hoewel niet alle verschillen even zichtbaar zijn, is diversiteit altijd al een realiteit geweest – er zijn altijd al vlakken geweest waarop mensen van elkaar verschillen. Door een inclusieve aanpak willen we ervoor zorgen dat deze verschillen er niet toe leiden dat we mensen uitsluiten. Zo verhogen we de kans dat we op verschillende vlakken tot steeds meer diversiteit in onze werking komen.

Dat betekent allereerst dat we ons er bewust van zijn dat elk van ons een eigen referentiekader heeft: dat sommige dingen vanzelfsprekend lijken voor sommigen terwijl ze dat niet zijn voor anderen, en omgekeerd. Vanuit dat besef werken we aan onze eigen open en actief pluralistische houding. We luisteren actief, weten dat we altijd van elkaar kunnen leren en stimuleren meerstemmigheid.

Wat betekent dit nu in de Aanstokerij-praktijk? Omdat we meer van het ‘doen’ dan van het ‘zeggen’ zijn, krijg je hieronder meteen de twee verschillende manieren waarop inclusie en diversiteit een plek hebben binnen onze organisatie.

1/ Door te werken aan een inclusieve organisatie

De Aanstokerij bestaat uit een fijn team van collega’s, stagiairs en (beleids)vrijwilligers. We willen ervoor zorgen dat ieder van hen zich welkom voelt en weet. We waarderen ieders unieke kenmerken, ervaringen en talenten, en zoeken samen naar manieren om die allemaal een plek te geven in de organisatie. Hiervoor willen we uitdrukkelijk ruimte, tijd en een veilige omgeving creëren: evidenties kunnen in vraag gesteld worden en moeilijke gesprekken kunnen gevoerd worden – vanuit een wederzijdse openheid, ons bewust van onze eigen en elkaars grenzen, en bereid om (hoe ongemakkelijk ook) onszelf en ons eigen kader te bevragen.

Deze inclusieve aanpak nemen we mee in interne beleidsdomeinen zoals ons personeelsbeleid, ons aanwervingsbeleid, ons leer- en ontwikkelbeleid en ons onthaalbeleid voor nieuwe teamleden/vrijwilligers. We gaan hier concreet mee aan de slag. Zo willen we steeds inclusiever worden als organisatie, met steeds meer zichtbare en onzichtbare diversiteit in ons team. We zijn ervan overtuigd dat dit ons team ook zal versterken, dat dit leidt naar meer kwaliteit en creativiteit, en dat we zo zeker relevant blijven. Op ons scorebord zorgt diversiteit voor hoge punten!

Deze inclusieve aanpak draagt niet alleen bij tot een positieve werkomgeving maar ook tot een kwaliteitsvolle dienstverlening. En zo komen we meteen bij de tweede poot van onze visie.

2/ Door te werken aan een inclusieve dienstverlening

De Aanstokerij begeleidt, verspreidt, ontwikkelt en produceert spelen die thema’s bespreekbaar maken en doen ervaren waarom ze ertoe doen. Onze ambitie is dat ieder die van dit aanbod gebruik wil maken zich niet uitgesloten voelt of weet. Daarom zorgen we met onze inclusieve aanpak voor een toegankelijke dienstverlening en zo universeel mogelijke ontwerpen. We bieden specifieke ondersteuning en maatwerk aan, waarbij we – ook met het oog op de kwaliteit – ieders eigenheid in het proces bewaken.

Omdat we beseffen dat wijzelf nooit op alle vlakken aan alle mogelijke drempels en kansen kunnen denken, nemen we een luisterende houding aan. We hebben een oor voor de inbreng van diegenen die met ons aanbod aan de slag zullen gaan en diegenen voor wie ons aanbod uiteindelijk een verschil zou moeten maken. We betrekken hen van bij de ontwerpfase, vragen hen uitdrukkelijk feedback en sturen als lerende en participatieve organisatie ons aanbod voortdurend bij.

Om zo goed mogelijk te antwoorden op ieders vragen, willen we ook blijven vernieuwen. Onze jarenlange ervaring en expertise met spel als vormingsmethode maken De Aanstokerij uniek in haar vakgebied. We kunnen zonder blozen stellen dat we als één van de grondleggers en pioniers spel als vormingsmethode op de kaart hebben gezet in Vlaanderen. Tegelijkertijd zijn vernieuwing en onderzoek naar de behoeften en diversiteit van onze klanten onmisbaar om relevant te blijven en kwaliteit te blijven bieden. Daarom voeden we ons aanbod door een brede waaier aan interne en externe bronnen.

En actie!

We verwachten dat iedereen die betrokken is bij onze organisatie deze visie onderschrijft. Nochtans zijn we ons ervan bewust dat er grenzen zijn aan deze visie.

Visies – ook deze – kunnen en moeten soms veranderen omdat de samenleving ook blijft veranderen. We blijven de vinger aan de pols houden en evolueren als lerende organisatie mee met nieuwe inzichten, nieuw woordgebruik, nieuwe ervaringen die we opbouwen tijdens onze spelbegeleidingen, -ontwikkelingen en -producties, andere contacten met spelers en hun begeleiders. Ook deze visie evalueren we regelmatig en sturen we waar nodig bij.

In onze dagelijkse praktijk, wanneer we besluiten om al dan niet in te gaan op een specifieke vraag, moeten we ook rekening houden met heel wat factoren: met wat er wenselijk is in het licht van onze missie en strategische prioriteiten, maar ook met wat er mogelijk is om met ons team te realiseren. Deze afwegingen spelen over het algemeen mee wanneer we een beslissing moeten nemen, en specifiek ook bij de vraag in welke mate en op welke manier we inclusief te werk kunnen gaan.

Ondertussen schieten we in actie. Inclusie en diversiteit zijn een aandachtspunt voor iedereen van ons team. We kunnen allemaal concrete actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we steeds inclusiever worden. Onze grafisch vormgevers werken aan visuele, auditieve, tactiele, … toegankelijkheid. Onze spelbegeleiders spreken hun groepen zo inclusief mogelijk aan. Onze spelontwikkelaars nemen zoveel mogelijk drempels weg aan de hand van speltests bij zo divers mogelijke groepen. Onze winkelmedewerkers screenen ons spelaanbod op toegankelijkheid. Onze ondersteunende collega’s werken aan een inclusief teambeleid. Enzovoort …

Zo zet De Aanstokerij haar engagement rond inclusie en diversiteit om in tastbare verandering voor iedereen die betrokken is bij ons werk!

Heb je vragen, bezorgdheden, ideeën ... rond deze visie? Stuur ons gerust een mail op fiona@aanstokerij.be of contacteer ons op het telefoonnummer 016 22 25 17.

Of heb je opmerkingen, mogelijke samenwerkingen, spetterende ideeën ...?

Heb je na het lezen zin in meer?

Download ook onze andere publicaties!