Ga verder naar de inhoud

Privacy policy

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

De Aanstokerij vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens.

De Aanstokerij vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).

Daarom:

 • Verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Is de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen wij om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wijzen wij jou op jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en willen we deze graag respecteren.

Als De Aanstokerij vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Aanstokerij
Naamsesteenweg 130
3001 Leuven
T. 016 22 25 17
sara@aanstokerij.be

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsmailing(s) via MailChimp of voor één van onze activiteiten of diensten via Formstack, vragen we je om je persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze kernactiviteiten te kunnen uitvoeren. De persoonlijke data worden opgeslagen op beveiligde servers, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Communicatie via e-mail

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor die situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Nieuwsmailings

Bij elke nieuwsmailing via MailChimp vind je onderaan een link om je persoonsgegevens zelf aan te passen of om je uit te schrijven. Als je je gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt halen, dan kan je met ons contact opnemen via sara@aanstokerij.be.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Aanstokerij vzw ter uitvoering van een onderlinge overeenkomst
 • het versturen van nieuwsmailings mits jouw toestemming hiervoor
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, (factuur)adres/domicilie, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Je persoonsgegevens die je met ons deelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsmailings (via MailChimp)
 • het opvolgen van begeleidings- en vormingsaanvragen (via Formstack)
 • de opmaak en het beheer van offertes en contracten
 • het opvolgen van online bestellingen (via Prestashop)

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

We kunnen ook jouw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

De Aanstokerij vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Je persoonsgegevens houden we maximaal 5 jaar na laatste gebruik bij.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen, hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze interne systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op via sara@aanstokerij.be.

Vragen en feedback

Bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je altijd contact met ons opnemen via sara@aanstokerij.be.

Wijziging privacybeleid

We kijken ons privacybeleid regelmatig na en passen het aan bij eventuele veranderingen. De laatste wijziging gebeurde op 5 juli 2022. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.